Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Aktualna sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce

 

W poprzednim okresie hossy wzrosły nawet o 100 procent ceny nieruchomości. Wzrost cen dotyczył głównie dużych ośrodków miejskich. Silny wzrost wynikał z bardzo korzystnych warunków popytu i ograniczonej podaży.

Obecny wzrost rynku nieruchomości w porównaniu z poprzednim boomem wygląda bardzo słabo. Przewiduje się, że w 2019 r. ceny nieruchomości będą nadal rosły. Przyczyną wzrostu cen będą nadal problemy z podażą i wysoki popyt.

Najbliższe perspektywy

Należy spodziewać się stale postępującego wzrostu popytu na wszelkie nieruchomości. Pomijając czynniki strukturalne, takie jak głód mieszkaniowy, będzie to wynikało z dalszego wzrostu wynagrodzenia, a także z niskich stóp procentowych. Generalnie mieszkania są stale w niedoborze. Chociaż liczba mieszkań odpowiada w mniejszym lub większym stopniu poziomowi rozwoju danego kraju, jeżeli poziom zamożności narodowej wciąż wzrasta, to i popyt będzie wzrastał.

Zapotrzebowanie na mieszkanie w Polsce

Różnica w jakości zasobów mieszkaniowych jest prawdopodobnie znacznie większa, jeśli chodzi o Polskę i resztę krajów Europy Zachodniej. Obecnie w Polsce na jednego mieszkańca przypada 1,1 pomieszczenia mieszkalnego, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej to już 1,7, a w niektórych krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten przekracza 2,0. Odległość do średniej UE lub do PKB per capita w kolejnych latach znacznie wzrosła, ale dalej nie jest wystarczająca. Innymi słowy, w stosunku do wzrostu gospodarczego odnotowanego w latach 2005-2017, zasoby mieszkaniowe rosły zbyt wolno. Zarówno średnia powierzchnia mieszkania, jak i powierzchnia mieszkalna na mieszkańca jest znacznie niższa w naszym kraju od średniej UE i zbliżona do wartości obecnego PKB na mieszkańca.

Zapotrzebowanie na mieszkania

Postępujące starzenie się społeczeństwa jako ograniczenie, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Tendencja do poprawy jakości zasobów mieszkaniowych wymaga niemal stałego dostarczania nowych ofert o właściwych standardach. Ponadto, niektóre z istniejących mieszkań w miastach (np. bloki bez wind, domy jednorodzinne na obszarach funkcjonalnie wiejskich) nie będą w stanie zaspokoić potrzeb starszych ludzi. Oprócz tego, w kontekście rynku mieszkaniowego, podstawowy nacisk należy położyć na popyt na mieszkania w miastach oraz ich najbliższym otoczeniu, w szczególności w Polsce, gdzie jest miejsce na pełną urbanizację. W dłuższej perspektywie urbanizacja pozostanie zatem u nas niższa aniżeli PKB na mieszkańca.

Wpływ emigrantów z Ukrainy na popyt

Jednym z aspektów determinujących wzrost cen mieszkań w ostatnich latach może być wzrost imigracji obywateli Ukrainy do Polski. Potencjalne skutki obejmują wyższy popyt na nieruchomości lub wpływ na ceny najmu. Liczbę migrantów z Ukrainy w Polsce w 2018 roku można oszacować na około 860 tys., co oznacza, że w tym roku popyt na mieszkania powinien był zostać zaspokojony. Ewentualny odpływ Ukraińców na Zachód Europy spowoduje raczej utrzymanie cen czynszów na stałym poziomie, ale nie będzie to miało praktycznie większego wpływu tego na ceny mieszkań.

Informacje dodatkowe

Na stronie pozyczpodzastaw.pl dowiesz się więcej o pożyczkach pod zastaw dowolnych nieruchomości - sprawdź!