Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, zapisanej w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego, położonej przy ul. Olchowej

L.p.

Numery działki

Rodzaj użytków

Wartość nieruchomości netto

1.

Działka nr 1972/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 12 m2

dot. działki 1972/107:
dr – 12 m2

758 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonym uchwałą Nr 416/XXXVIII/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – wschodniej części miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 03 czerwca 2009 r. nr 95, poz. 2149) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 9. MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Nieruchomość w kształcie nieforemnym zbliżonym do trójkąta. Kształt i wielkość działki utrudnia jej dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. Teren płaski.

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków ewentualnej zabudowy (w tym zakazy i dopuszczenia) następuje na podstawie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 ( II piętro, pokój nr 26) w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30 lub na stronie www.lubliniec.bip.info.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.