Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Przypominamy, iż 29 stycznia 2020 r. zost ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2020r., zawierający ważne zmiany w zasadach udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty w systemie informatycznym GENERATOR eNGO– https://lubliniec.engo.org.pl oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną.

  2. W ofercie należy wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego (cześć punkt III. 6 oferty).

  3. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji w zakresie kultury fizycznej nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł. W pozostałych zakresach wnioskowana kwota nie może przekroczyć kwoty puli środków przeznaczonej na wnioskowany zakres.

  4. Każdy z oferentów może złożyć do konkursu w ramach jednego zakresu zadań publicznych tylko jedną ofertę. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

  5. Na etapie składania ofert nie dołącza się załączników. Załączniki będą wymagane w celu podpisania umowy.

Szczegółowe informacje zawiera pełna wersja ogłoszenia konkursowego, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lublińca, na platformie GENRATORA eNGO, oraz pod linkiem https://lubliniec.eu/index.php/3044-ogloszenie-i-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-miasta-lublinca-w-2020-r.html.