Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 oraz CZ1L/00060219/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Kochcickiej, oznaczonych numerami:

Lp.

Numery działki

Rodzaj użytków

Cena wywoławcza

+ VAT

Wysokość wadium w zł

1.

Działka nr 1976/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 620 m2

+ udział 1/3 części w działce nr 1970/107,k.m. 5, obręb Lubliniec pow. 459 m²
(na działce znajduje się gazociąg)

dot. działki 1976/107:

B – 620 m2

45 000,00 zł + 23 % VAT
(w tym wartość udziału
4 200,00 zł)

4 500,00 zł

dot. działki
1970/107
dr – 459 m²

2.

Działka nr 1978/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 594 m2

(na działce znajdują się płyty betonowe, a przez środek działki, równolegle do granicy działki 1979/107 przebiega gazociąg)

dot. działki
1978/107

B – 594 m2

39 000,00 zł + 23 %VAT

3 900,00 zł

3.

Działka nr 1979/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 1153 m2

(na działce znajduje się płyta betonowa)

dot. działki
1979/107

B – 1153 m2

75 000,00 zł + 23 % VAT

7 500,00 zł

4.

Działka nr 1980/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 525 m2 (na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia, oraz płyty betonowe)

działka nr 1986/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 482 m2

(działka częściowo zadrzewiona)

dot. działki 1980/107:

B – 525 m2

66 000,00 zł + 23 %VAT

6 600,00 zł

dot. działki 1986/107:

B – 482 m2

5.

Działka nr 1990/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 645 m2, (działka częściowo zadrzewiona)

działka nr 1984/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

dot. działki 1990/107:

B – 645 m2

46 000,00 zł + 23 % VAT

4 600,00 zł

dot. działki 1984/107:

B – 60 m2

6.

Działka nr 1991/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 209 m2 (na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia, działka częściowo zadrzewiona)

działka nr 1993/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 434 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia, działka częściowo zadrzewiona)

działka nr 1985/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 1 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

działka nr 1994/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 59 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

dot. działki 1991/107:

B – 209 m2

46 000,00 zł + 23 % VAT

4 600,00 zł

dot. działki 1993/107:

RIVb – 434 m2

dot. działki 1985/107:

B – 1 m2

dot. działki 1994/107:

RIVb – 59 m2

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowe działki na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonego uchwałą Nr 521XLVII/2014 Rady Miejskiej z dn. 29 kwietnia 2014 r. opublik. w Dz. Urz. woj. śląskiego rocznik 2014 z dn. 7 maja 2014 r. poz. 2717 oraz zatw. uchwałą Rady Miejskiej Nr 416/XXXVIII/09 dn. 31.03.2009 r. publik. w Dz. Urz. Nr 95 woj. śląskiego dn. 03.06.2009 r. poz. 2149 mają następujące przeznaczenie:

Ustalenia planu dla działek nr 1976/107, 1978/107, 1979/107, 1980/107, 1986/107, 1990/107, 1984/107, 1991/107, 1985/107:

9.M/U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

Ustalenie planu dla działki nr 1970/107:

KDWp – tereny dróg wewnętrznych ruchu pieszego

KD-D – drogi publiczne-dojazdowe (wschodnia część działki)

KD-L – drogi publiczne – lokalne (zachodnia część działki)

Ustalenia planu dla działek nr 1993/107, 1994/107:

1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków ewentualnej zabudowy (w tym zakazy i dopuszczenia) następuje na podstawie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe działki nie znajdują się w obszarze rewitalizacji i nie podlega ustanowionemu na rzecz gminy prawa pierwokupu w myśl art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 5.

Nieruchomości w kształcie foremnym. Kształt i wielkość umożliwiają dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. Teren płaski.

Należność za sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28.

Przetarg polega na licytacji ceny wywoławczej poszczególnych nieruchomości.

Przystępujący do ww. przetargów zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 12 października 2021 roku wadium na konto Powiatu Lublinieckiego nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332 – z zaznaczeniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. konto.

W przypadku zainteresowania nabyciem kilku nieruchomości, wadium winno być wpłacone odrębnie dla każdej nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w ustalonym miejscu i terminie.

W dniu przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty oferenta; w przypadku przedsiębiorców: dowód wpłaty wadium, informację
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z krajowego rejestru sądowego, stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie.

W przypadku przystąpienia do przetargu małżonków, gdy w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności ustawowej i środki przeznaczone na nabycie przedmiotowej nieruchomości pochodzą z ich majątku wspólnego lub gdy w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej rozszerzonej na przedmioty nabywane przez któregokolwiek z nich, za środki pochodzące z ich majątków osobistych, w drodze umów sprzedaży: do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie osobiście lub jeden z małżonków posiadający poświadczone notarialnie pełnomocnictwo współmałżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz odpłatne nabycie nieruchomości.

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanych nieruchomości udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr tel. 34 3510 537, 34 3510 509.