Z uwagi na występowanie licznych ognisk grypy ptaków HPAI H5N8 w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu przekazuje informacje odnośnie bioasekuracji dla wszystkich hodowców drobiu.

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu – chów przyzagrodowy:

  • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
  • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem,
  • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi,
  • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,
  • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek),
  • zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Wójtowi, Burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, biegunki czy wystąpienie sinicy i wybroczyn,
  • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem,
  • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w pełnej treści pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu, załączonego poniżej.