Resort zdrowia planuje zreformować struktury organizacyjne polskiego szpitalnictwa.

Docelowo Ministerstwo chce, by były maksymalnie trzy organy tworzące, np. Ministerstwo Zdrowia, uczelnie i marszałkowie województw. Nad tymi planami pochyli się specjalny zespół, którego zadaniem jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi do spraw zdrowia założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji szpitali, a następnie opracowanie projektu ustawy na podstawie zaakceptowanych założeń. Zakres prac zespołu nie obejmuje niestety podstawowego problemu, z jakim boryka się służba zdrowia, czyli nieadekwatności środków finansowych do zakresu realizowanych zadań.

Należałoby postawić pytanie: czy system ochrony zdrowia w Polsce, przy zasobach, jakimi dysponuje, może prawidłowo funkcjonować?

Fakty są następujące i nie nastrajają pozytywnie.

W Polsce system ochrony jest rażąco niedofinansowany. Z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że w 2019 roku publiczne nakłady na zdrowie w kraju spadły do poziomu 4,3% PKB. Jest to jeden z najgorszych wyników wśród krajów zrzeszonych w OECD.

ee1f14-nie_dla_centralizacji_szpitali_5.jpg

Również nakłady na ochronę zdrowia mierzone per capita w przeliczeniu na dolary amerykańskie, z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza pokazują, że w Polsce finansowanie ochrony zdrowia nie jest priorytetem. Wskaźnik ten potwierdza, że Polska przeznacza na ochronę zdrowia mniej niż państwa sąsiadujące (Czechy, Litwa, Niemcy czy Słowacja).

084b7c-nie_dla_centralizacji_szpitali_7.jpg

Wydatki na zdrowie w stosunku do PKB, po wzroście w 2017 r., w roku 2018 i 2019 notują tendencję spadkową.

fd852d-nie_dla_centralizacji_szpitali_8.jpg

Czy przy takich założeniach planowane zmiany legislacyjne – centralizacja szpitali – poprawią poziom świadczonych usług medycznych i usprawnią funkcjonowanie szpitali?

Radni Powiatu Lublinieckiego odpowiedzieli przecząco na to pytanie i wyrazili to podjętą podczas XVII sesji Rady Powiatu uchwałą „w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, w rodzaju świadczenia szpitalne”.

- Tendencje centralistyczne budzą nasz niepokój. Odrodzenie samorządu lokalnego to jedno z największych osiągnięć naszego państwa po 1989 roku. To dzięki naszej – samorządów – ciężkiej pracy, zaangażowaniu i wielomilionowym nakładom finansowym możemy leczyć naszych mieszkańców w naszych – powiatowych – szpitalach. Istotą samorządności jest decentralizacja i wzmacnianie roli samorządów. Decyzje, żeby były optymalne, muszą zapadać jak najbliżej mieszkańców – mówił podczas obrad sesji wicestarosta Tadeusz Konina.

Aneta Konieczny