Informacja

słowo "informacja" z trzema strzałkami w kolorach herbu miasta Lublińca

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych zobowiązani są do przedłożenie w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w prowadzonym punkcie sprzedaży w roku 2023 (detal-gastronomia, odrębnie na każdy punkt) oraz uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń. Termin złożenia oświadczenia oraz dokonania wpłaty upływa z dniem 31 stycznia 2024 r. Niezłożenie oświadczenia oraz niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w wyżej wymienionym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu

BSK S.A. O/Częstochowa nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783