Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Dzisiaj, tj. 23 czerwca odbyła się XIX sesja Rady Powiatu w Lublińcu. W związku z obecną sytuacją epidemiczną – ze względów bezpieczeństwa - podjęto decyzję o przeprowadzeniu obrad w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza.

Starosta zapoznał radnych z najważniejszymi sprawami dotyczącymi powiatu, m.in. przedstawił informację dotyczącą szczepień w utworzonym przez Powiat Powszechnym Punkcie Szczepień oraz w punkcie węzłowo-populacyjnym, poinformował również o działalności: oddziału covidowego, punktu pobrań materiałów do badań COVID-19 oraz Mobilnej Jednostki Szczepień.

Najważniejszymi punktami dzisiejszego spotkania było podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lublińcu wotum zaufania, rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Lublinieckiego za 2020 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lublińcu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2020 r.

Radni obradowali również, m.in. nad uchwałą w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lublińcu poprzez utworzenie w nim Branżowej Szkoły II stopnia Specjalnej nr 1 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.

Podjęto również uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Lublinieckiego wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.