Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

W dniach od 20 września do 29 października 2021 roku na terenie powiatu lublinieckiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w roku 2021 wzywani będą:

  1. Mężczyźni urodzeni w roku 2002,
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001 , którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. Osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  4. Kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.
  5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu lublinieckiego odbywać się będzie w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Lublińcu ul. Sobieskiego 9 ( parter ) w godzinach od 8.00 do 15.00

Zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 372 ) nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej, odmowa poddania się badaniom lekarskim lub nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane jest zagrożone karą grzywny lub karą ograniczenia wolności.